3


czerwca

Smog w Polsce


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza SHARP UA-HD60EL Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X5 Kup teraz
Klimatyzator przenośny NOXA NXP-35APO1-CA Kup teraz

Jak powstaje smog? Jak temu zapobiec? Smog w Polsce Brudne powietrze to bardzo poważny problem. Skąd bierze się smog i jak sobie z nim radzić? Można go przeczytać na RynkuPierwotny.pl. Kraków, Warszawa, Katowice i niektóre mniejsze miasta, takie jak Rybnik czy Łychonowo, to tylko niektóre z obszarów, które borykają się z poważnymi problemami smogowymi. Wielu z nich wydało oficjalne ostrzeżenia, zalecając pozostanie w domu. Niestety poważne zanieczyszczenie powietrza obejmuje niemal co roku całą Polskę. Stężenie smogu można określić na podstawie krajowego monitoringu powietrza. Dzięki temu znamy wartość odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza w danym dniu. Dym to pył, a jego emisja jest szczególnie niebezpieczna dla naszego zdrowia. Co warto o tym wiedzieć i jak sobie z tym poradzić? Sprawdź ten artykuł.

Czym jest smog?

Smog to nic innego jak zanieczyszczenie powietrza. Jest to spowodowane naszą działalnością i niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (zwłaszcza mgłą). Smog to chmura, która unosi się nad miastem lub miasteczkiem, szczególnie jesienią i zimą. Ze względu na skład chemiczny i lokalizację można wyróżnić dwa rodzaje. Londyn-Polska, podobnie jak reszta Europy, jest z nim ściśle związana jesienią i zimą. Jest to rodzaj dymu zawierającego szkodliwe substancje, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dym i różne pyły.

Emisje w Los Angeles można zaobserwować w regionach subtropikalnych, gdzie reakcje zachodzą latem. Oznacza to, że nadtlenek acetylu, aldehydy i azotany ozonu, które tworzą dym, powstają z węgla, azotu i węglowodorów. Niestety smog w Polsce jest jednym z największych zanieczyszczeń w Europie. Dzieje się tak dlatego, że źródłem są tlenki węgla, azotu, siarki, szkodliwe PM10 (cząstki stałe), pył PM2 5 oraz pierwiastki takie jak benzo(a)piren. Ich emisje do powietrza zwykle przekraczają dopuszczalne normy. Smog w Polsce

Dlaczego smog jest niebezpieczny?

Zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne, ponieważ wdychamy nie świeże powietrze, ale toksyczny pył – norma w niektórych miejscach przekracza 3000. odsetek. Należy również pamiętać, że do naszych domów dostaną się wszelkie szkodliwe substancje. Zwykle w sezonie grzewczym emitowane są czujniki dymu, aby ostrzec mieszkańców o niebezpieczeństwie. Problem ten dotyczy całej Polski, zwykle większych miast. Co roku tworzona jest mapa przedstawiająca najbardziej zagrożone miejsca. Niestety, jeśli w powietrzu jest mgła, oznacza to, że wdychaliśmy prawie cały stół Mendelejewa – między innymi benzopiren, który jest wymieniony jako najgroźniejszy czynnik rakotwórczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Benzopiren jest często nazywany „cichym zabójcą” i jest jednym z najniebezpieczniejszych składników dymu. Są to cząstki niewidoczne gołym okiem, które powstają podczas niepełnego spalania węglowodorów.

Występuje w otaczającym nas powietrzu, a po uwolnieniu przedostaje się do gleby. Dzięki swojej płaskiej strukturze jest w stanie umieścić się pomiędzy różnymi bazami azotowymi naszego DNA. To katastrofalne dla środowiska i naszego zdrowia. Benzopiren może powodować zaburzenia replikacji prowadzące do powstania zmian nowotworowych. Dlatego wysokie stężenie dymu jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia osób starszych i zagrożonych rakiem. Ważne jest to, że benzopiren działa powoli, nawet o tym nie wiedząc. Substancje szkodliwe dla dymu Dym zawiera szkodliwe chemikalia. Doprowadzanie kurzu i dużej wilgotności może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ jest realnym zagrożeniem. Zła jakość powietrza to także zagrożenie dla środowiska. Wysokie stężenia zanieczyszczeń wpłyną na całe nasze środowisko.

Na przykład dwutlenek siarki (SO2) powstaje głównie podczas spalania paliw stałych i zwykle zawiera mieszaninę siarki i jej związków. Działa toksycznie i najczęściej atakuje drogi oddechowe i struny głosowe. Smog zawiera również ozon, który jest wynikiem reakcji fotochemicznej w powietrzu zanieczyszczonym tlenkami azotu, węglowodorami i tlenkiem węgla – pochodzącym ze źródeł antropogenicznych, głównie transportu drogowego. Powstawaniu tej substancji sprzyja wysoka temperatura, duże nasłonecznienie i wilgotność powietrza. Przy wyższych stężeniach pyłu ozon może powodować podrażnienie oczu, głównie zapalenie spojówek, zmiany parametrów widzenia, zwiększoną częstość ataków astmy oraz zwiększoną zachorowalność na raka skóry lub zmiany w czynności płuc (zwłaszcza u dzieci). Z kolei tlenek węgla (CO) powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla. Jest wysoce toksyczny, ponieważ może powodować poważne zatrucia (dym).

Emisja wszystkich związków zawartych w dymie jest szkodliwa. To jest kurz, którego powinniśmy unikać i skutecznie zapobiegać. Najniebezpieczniejsze są najmniejsze cząsteczki kurzu o wielkości cząstek do 5 μg/m 3 , które łatwo przenikają do organizmu człowieka i powodują zatrucia, stany zapalne górnych dróg oddechowych, pylicę płuc, raka płuc, choroby alergiczne i astmę. Wysokie stężenie dymu i kurzu może również podrażniać naskórek i błony śluzowe. Ogólnie rzecz biorąc, dym można porównać do biernego palenia. Według dostępnych danych widać, że tylko w naszym kraju, np. w Warszawie, biernie palimy trzy papierosy dziennie, w Krakowie i Zakopanem jest to prawie pół paczki. Zanieczyszczenie powietrza-wydech

Smog miejski – Polska na podium?

Wiele osób myli samochody tylko z dymem, a głównym źródłem dymu jest ogrzewanie domu. W większości przypadków używamy do tego węgla. Takiej sytuacji nie spotkamy w większości krajów UE, ponieważ nie jest to podstawowe paliwo grzewcze dla naszych zachodnich sąsiadów, takich jak Niemcy czy Francja. W tym kontekście Polska niewątpliwie będzie się wyróżniać. Ponadto warto zauważyć, że węgiel ten jest zwykle spalany w bardzo nieefektywnych instalacjach. To oczywisty problem w wielu miastach. Z danych wynika, że w celu zaoszczędzenia pieniędzy wykorzystuje się odpady i węgiel odpadowy, czyli szlam, pył węglowy i flotokoncentrat. W Polsce nie ma normy, która jednoznacznie określa rodzaj kotła, który ma być spalany. Innym źródłem zanieczyszczeń są spaliny z dużych fabryk czy samochodów. Według Ministerstwa Środowiska ogrzewanie odpowiada za złą jakość powietrza i uwalnianie szkodliwych substancji do atmosfery.

W Polsce ogrzewamy nasze domy spalając w kotłach węgiel lub inne paliwa stałe, dzięki czemu emitujemy spaliny i emitujemy wysokie stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. Jak wskazuje ISECS, ogrzewanie osobiste w budynkach mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłów PM10. Wśród nich transport wytwarza 5,5%, a przemysł 16%. Emisja ta jest wynikiem niewystarczającej lub braku izolacji domu. Jest to podobne do ogrzewania domu nieocieplonego. W Polsce co roku będzie to miało bardzo negatywny wpływ na nasze środowisko i zdrowie. Choć świadomość tego wzrasta, często nie wiemy, jakie są prawdziwe konsekwencje. Rozwiązania antysmogowe – zanieczyszczenie powietrza w Polsce W 2019 roku w związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Polsce uchwalona została również ustawa antysmogowa.

Działania te mają szeroki zakres działań, a ich głównym celem jest stopniowa zmiana i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie jakości paliw i stosowanych niebezpiecznych pyłów. Regulacje te mają wspólny cel – ograniczenie szkodliwych emisji do ogólnie przyjętego założenia w ciągu najbliższych kilku lat. Warto podkreślić, że projekt ustawy wynika głównie z naszego obowiązku przestrzegania ustawy jako członka Unii Europejskiej w Polsce. Wiele miast w Polsce zaczęło formułować ujednolicone przepisy dotyczące ogrzewania domowego. Najskuteczniejsze są te, w których problemy niskiej jakości występują na największą skalę. Np. w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Dotyczy to pieców, kominków, a nawet grilli stacjonarnych. Istnieją również plany rządowe, które powinny głównie zmienić stary sprzęt. W przypadku zanieczyszczenia powietrza należy wziąć pod uwagę, że ma ono wpływ na środowisko, ale wpływa również na zdrowie wszystkich mieszkańców Polski.

Dzieje się tak, ponieważ dostępne dane wskazują, że smog w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Migracja ekologiczna Podstawą oceny jakości powietrza jest tzw. zawartość „jakości powietrza”. Pył zawieszony PM2,5 lub PM10, mierzony w mikrogramach na metr sześcienny rocznie. Określony w ten sposób średni roczny dopuszczalny poziom pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3. Jak już podkreśliliśmy powyżej, niestety w wielu miastach Polska go wyprzedziła. W największej polskiej metropolii zjawisko to jest najbardziej widoczne w Krakowie, ale dotyczy również Warszawy i Wrocławia, głównych krajowych rynków nieruchomości. Zanieczyszczenie powietrza i jego zła jakość doprowadziły do „migracji ekologicznej” w wielu ośrodkach miejskich kraju, czyli coraz bardziej powszechny jest trend przechodzenia z miast o najbardziej toksycznym powietrzu do środowiska bardziej przyjaznego o parametrach zanieczyszczenia powietrza . Dotyczy to głównie Krakowa.

Będzie to miało poważne skutki uboczne dla zdrowia mieszkańców. Na przykład przenieśli się z zanieczyszczonej lokalnej atmosfery do Trzech Miast, gdzie problem smogu był znacznie mniej dotknięty niż reszta kraju. Aplikacja mobilna dla dymu Oczyszczacz dymu i powietrza Decydując się na natychmiastowe przeciwdziałanie smogowi, najlepiej rozważyć zakup specjalnego urządzenia filtrującego powietrze w mieszkaniu. Jest to szczególnie ważne, gdy w domu są dzieci, niemowlęta i osoby starsze. Wtedy na uwagę zasługuje jakość powietrza, która ma ogromny wpływ na zdrowie rodziny. Ta centrala wentylacyjna działa na innej zasadzie. Zwykle urządzenie zasysa powietrze z pomieszczenia i wydmuchuje je z powrotem przez szereg filtrów. W przypadku dymu najlepiej sprawdzają się te z filtrami HEPA.

Może zatrzymać 99,9% zanieczyszczeń powietrza w naszych domach, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Warto też zwrócić uwagę na to, czy oczyszczacz powietrza ma wbudowaną funkcję jonizatora i czy może leczyć szkodliwe substancje za pomocą promieni ultrafioletowych. Oczywiście koszt takiego sprzętu to od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od funkcji jaką realizują i wielkości czyszczonej powierzchni. Jest to jednak bardzo przydatne rozwiązanie, szczególnie w miastach narażonych na duże zanieczyszczenia. Pomaga chronić naszą ojczyznę. Zazielenianie i zanieczyszczenie powietrza Zazielenienie może ograniczyć przedostawanie się dymu i zanieczyszczonego kurzu do domu. Posadź drzewa i krzewy przed domem. Podobnie, gdy mieszkamy w apartamentowcu, warto namówić sąsiadów i namówić wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową do zasadzenia nowych zielonych roślin, bo budynek jest chroniony przez roślinność, a pochłaniany pył zmniejsza się nawet o połowę.

Jednak w mieszkaniu sprawdzą się rośliny doniczkowe, które oczyszczają powietrze. Skutecznie usuną szkodliwy kurz, co jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Naukowcy wykazali, że 3 duże kwiaty lub 6 małych kwiatów mogą skutecznie zmniejszyć zawartość toksycznych substancji w pomieszczeniach. Najbardziej polecane to: piana gruszkowa, choroba nerkowata, palma kencja, scindapsus i draceny. Ekologiczny smog bez ogrzewania? Na koniec warto rozważyć większą inwestycję, jaką jest zmiana ogrzewania na ekologiczne. To skutecznie eliminuje zanieczyszczenie powietrza. Możesz skorzystać z energii odnawialnej, pomp ciepła lub kotłów na pelety (paliwa ekologiczne produkowane z odpadów drzewnych). Dodatkowo bardzo ważna jest również odpowiednia izolacja domu, ponieważ zmniejsza to potrzebę ogrzewania. Taka inwestycja zwróci się za 8-10 lat. Tutaj też możemy poszukać dotacji.


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL AP35 H Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X3 Kup teraz
Klimatyzator przenośny Senja KP26W z Wi-Fi Kup teraz

Redakcja "Życie bez smogu"

Komentarze (0)

O nas

Życie bez smogu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami, ponieważ, nikt nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem i pić brudnej wody - sprawdźcie polecane przez nas produkty i przekonajcie się sami.